การทดสอบเปรียบเทียบอัตราการดูดซึมธาตุโพแทสเซียมทางใบของ ปุ๋ยน้ำ Nutri Gold – K กับปุ๋ยโพแทสเซียมชนิดอื่น ๆ

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย Objectives

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราการดูดซึมธาตุโพแทสเซียมทางใบของปุ๋ย Nutri Gold – K กับปุ๋ยโพแทสเซียมชนิดอื่น ๆ  

(Assistant Prof.Dr. Jiraporn Inthasan) (2022), To compare the Potassium-absorption rate of Nutri Gold – K and others. Faculty Agricultural and Plant Production Maejo University. 

สรุปผลการทดลอง  Results

บทความวิจัยฉบับเต็ม