สารเสริมประสิทธิภาพ

 คือ นวัตกรรม สารเสริมประสิทธิภาพการพ่นทางใบ แบบ All in one  โดยออกแบบสูตรมาให้มีคุณสมบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ให้กับสารเคมีเกษตรในด้านต่างๆ อาทิเช่นการแผ่กระจาย (spreading) การดูดซึม (penetration) การเปียก (wetting) การช่วยให้สารเข้ากัน (Compatible) อีกทั้งยังนำเอาเทคโนโลยี “pH balancing Indicator”มาผสมผสานลงในผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยปรับระดับค่า pH ของน้ำในถังผสมยา ให้มีระดับค่า pH ที่อยู่ในช่วงกรดอ่อน  ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสมต่อการออกฤทธิ์ของสารเคมีเกษตร  และยังสามารถตรวจวัดระดับค่า pH ที่เหมาะสมได้จากสีของน้ำในถังผสมโดยการเปรียบเทียบกับแถบสีบนขวด (pH chart) โดยหลังจากเติมสารลงไปในถังผสม สีของน้ำในถังผสมจะเปลี่ยนเป็นสีชมพู ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ค่า pH ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน

“สารเคมีเกษตร (ยาฆ่าแมลง ยากำจัดวัชพืช) และ ธาตุอาหารพืช ส่วนใหญ่จะมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อน้ำที่ใช้ผสมฉีดพ่นมีค่า pH สูงเกินกว่า 7 หรือเป็นด่าง โดยค่า pH ของน้ำที่เหมาะสมอยู่ในช่วง pH 4.5 – 6.5”