การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางเรามุ่งเน้นและให้ความสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับคำนิยามของบริษัท Nutri Innovation ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ทำให้ทางบริษัทสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันต่างๆได้ โดยทางบริษัทได้มีการจัดตั้งแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมา เพื่อมุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้รองรับกลับลูกค้า และอีกทั้งยังมีการร่วมมือกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(วว.) เพื่อร่วมกันในการวิจัยทดลองเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

ในด้านแปลงทดลอง ทางบริษัทได้มีการร่วมมือกับทาง ฟาร์มเขาค้อ เอ็กซ์โซติก ซึ่งมี Mr.Glen Hooper นักวิจัยชาวนิวซีแลนด์ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านการวิจัยมากกว่า 20 ปีซึ่งโดยหลังเกษียณ Mr.Glen Hooper ได้มาใช้ชีวิตทำฟาร์มปลูกไม้ดอกและพืชเมืองหนาว อยู่บนเขาค้อ และช่วยส่งเสริมและให้ความรู้กับเกษตรกรบนเขาค้อ

แปลงทดลองของบริษัทประกอบไปด้วยแปลงทดลองในระบบปิด Green house และแปลงทดลองระบบเปิดซึ่งเป็นแปลงของเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มเครือข่าย โดยที่ผ่านมาทางบริษัทได้ทำการทดลองสินค้าของบริษัทไปกับพืชหลากหลายชนิด โดยผลการทดลองต่างๆได้ถูกสรุปและบันทึกไว้ใน website ของทางบริษัท ซึ่งทุกๆท่านสามารถเข้าชมเพื่อเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อนำไปใช้พัฒนาและเพิ่มคุณภาพของการทำเกษตร