ทีเอ็นเอ กรุ๊ป อบรบการจัดการสารเคมีอันตราย และการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล
ทีเอ็นเอ กรุ๊ป ได้จัดอบรมภายใน
ภายใต้หัวข้อ “การจัดการสารเคมีอันตราย และการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล”
เพื่อสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจ ในกรณีฉุกเฉิน และเพื่อลดอุบัติเหตุ
ในวันที่ 29/6/2565