TNA Agri Group

ยินดีต้อนรับสู่ TNA Group ผู้ผลิตปุ๋ยทางใบและทางและทางระบบน้ำหยด โดยการร่วมทุนระหว่าง ผู้ผลิตจาก ประเทศไทย กับ ผู้ผลิตธาตุอาหารพืชจาก ประเทศเนเธอร์แลนด์  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตและวิจัยสูธาตุอาหารพืชทางใบ และ ทางระบบน้ำหยด คุณภาพสูง สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร

TNA Group ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนา บลอซซั่ม โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตธาตุอาหารพืชทางใบและทางระบบน้ำหยดเพื่อ Supply ให้กับบริษัทเคมีเกษตรในประเทศไทยใน Brand ของลูกค้า และในปี 2559 ทาง TNA ได้มีการร่วมลงทุนจากผู้บริหารของบริษัทผู้ผลิตธาตุอาหารพืชจากประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยมีวัตุประสงค์การร่วมทุนเพื่อขยายตลาดการส่งออกสินค้าของทางบริษัทไปยังกลุ่มประเทศในทวีปเอชีย ตะวันออกกลาง และ แอฟริกา โดยใช้ฐานการผลิตในประเทศไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ ปุ๋ยทางใบ โดย เทคโนโลยีเนเอร์แลนด์ ในราคาที่จับต้องได้

ปัจจุบัน TNA Group มีลูกค้าที่เป็นบริษัทเคมีเกษตรนำไทยมากกว่า 60 บริษัท และยังส่งออกไปยัง พม่า เวียดนาม เนปาล ศรีลังกา และ อินเดีย


ข่าวสารและกิจกรรม

ตัวแทนฝ่ายขายต่างประเทศ และ หุ้นส่วนจากประเทศเนเธอร์แลน …Read the full article

Mr. Stino (ตัวแทนฝ่ายขายต่างประเทศ) ได้เข้าร่วมงานกิจกร …Read the full article

เนื่องด้วยมาตรการป้องกันโควิด 19 ทาง TNA GROUP ขอแจ้งว่ …Read the full article