DTT Agro Tech, Hand Green Agro Tech, SC Agro Tech เข้าเยี่ยมชม และอบรมผลิตภัณฑ์
TNA Group เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ตอนรับ
1. บริษัท ดี ที ที อะโกรเทค จำกัด
2. บริษัท แฮนด์กรีน อะโกรเทค จำกัด
3. บริษัท เอส ซี อะโกรเทค จำกัด
เข้าเยี่ยมชมโรงงาน และเข้าอบรมผลิตภัณฑ์ของเรา
ในวันที่ 06/09/2565

ขอขอบคุณที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมโรงงานของเรา🤝