TNA Group ฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟภายใน

ในวันที่ 17/8/2565 TNA Group ได้มีการจัดฝึกอบรบ “ซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ” ให้กับบุคลากรภายในองกรค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการป้องกัน จัดการในกรณีมีเหตุเพลิงไหม้ฉุกเฉิน และเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน ที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น