Tailor made (Custom made)

สูตรของคุณในแบรนด์คุณ

TNAเรามีความเข้าใจดีว่าในปัจจุบันสินค้าเคมีเกษตรหลายชนิดมีการแข่งขันกันในตลาดที่สูงและรุนแรงโดยเฉพาะเรื่องราคา ซึ่งลูกค้าในบางกลุ่มมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และมีรูปแบบเฉพาะของตัวเองเพื่อสร้างความแตกต่างและมูลค่าทางการตลาด และอีกทั้งยังแต่ละพื้นที่แต่ละชนิดพืชและแต่ละช่วงระยะของพืชก็มีความแตกต่างกันในเรื่องความต้องการธาตุอาหารทีเหมาะสม ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ Tailor made ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยผลิตภัณฑ์นี้จะเป็นบริการรับออกแบบสูตรปุ๋ย ธาตุอาหารพืช และ บรรจุภัณฑ์ ตามความต้องการของทางลูกค้าและให้เหมาะสมกับ ชนิดพืช และช่วงระยะเวลาของพืช โดยทีมงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ทางด้านเคมีและธาตุอาหารพืช