Nutri Spray

ปุ๋ยผงสเปรย์ดราย

Nutri Spray คือผลิตภัณฑ์ธาตุอาหารพืชทางใบแบบสเปรย์ดราย ที่ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี“Neutralization & Spray dry Process” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีการกระจายตัวของธาตุอาหารที่สม่ำเสมอ มีความชื้นที่ต่ำ ความเข้มข้นสูง ละลายน้ำได้ 100% อย่างรวดเร็ว และมีค่า pH ที่อยู่ในช่วงเป็นกลาง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่มีความแตกต่างจากปุ๋ยเกล็ด ในท้องตลาดทั่วไป

Nutri Spray ประกอบไปด้วยธาตุอาหารหลัก(NPK) และธาตุอาหารเสริม ที่ถูกออกแบบสูตรมาให้ครอบคลุม และเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ออกดอก และติดผลของพืชทุกชนิด Nutri Spray ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงซึ่งมีค่าดัชนีเกลือต่ำและปราศจากคลอไรด์เจือปนจึงมีความปลอดภัยต่อพืชสูงเมื่อใช้ฉีดพ่นทางใบ หรือให้ทางระบบน้ำหยด

• Double technology “Neutralization & Spray dry process”
• เนื้อมีความละเอียดสูง มีการกระจายตัวของธาตุอาหารที่สม่ำเสมอ
• ละลายน้ำ 100% อย่างรวดเร็ว (ภายในเวลา 15 วินาที)
• เป็นสาร Buffering Agent ในตัว จึงช่วยปรับสภาพน้ำในถังพ่นยาหรือถังผสม
• ปลอดภัยต่อพืช เนื่องจากมีค่าเกลือต่ำ และ ปราศจากคลอไรด์
• มีความชื้นต่ำไม่เกาะตัวกันเป็นก้อนเมื่อเก็บรักษา