การทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Nutri Tabble Mix ต่อปริมาณความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์ และ การเจริญเติบโตของถั่วเขียว 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย Objectives

(Assistant Prof.Dr. Jiraporn Inthasan) (2022), STUDYING EFFICIENCY OF NUTRI TABBLE MIX AND NUTRI MIX SPARK ON CHLOROPHYLL CONTENT AND MUNG BEAN GROWTH. Faculty Agricultural and Plant Production Maejo University.
(Assistant Prof.Dr. Jiraporn Inthasan) (2022), STUDYING EFFICIENCY OF NUTRI TABBLE MIX AND NUTRI MIX SPARK ON CHLOROPHYLL CONTENT AND MUNG BEAN GROWTH. Faculty Agricultural and Plant Production Maejo University.
(Assistant Prof.Dr. Jiraporn Inthasan) (2022), STUDYING EFFICIENCY OF NUTRI TABBLE MIX AND NUTRI MIX SPARK ON CHLOROPHYLL CONTENT AND MUNG BEAN GROWTH. Faculty Agricultural and Plant Production Maejo University.

สรุปผลการทดลอง Results

Nutri Tabble Mix

บทความวิจัยฉบับเต็ม