การทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Nutri Mix Spark ต่อปริมาณความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์ และ การเจริญเติบโตของถั่วเขียว 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย Objectives

  • เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของถั่วเขียวในการตอบสนองต่อการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบของปุ๋ย Nutri Mix Spark
  • เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปริมาณความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์ในใบถั่วเขียว หลังฉีดพ่นด้วยปุ๋ยทางใบ Nutri Mix Spark
  • เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณค่าทางอาหาร ในเชิงของปริมาณ โปรตีน กับ คาร์โบไฮเดรต ในเมล็ดถั่วเขียว หลังฉีดพ่นด้วยปุ๋ยทางใบ Nutri Mix Spark
(Assistant Prof.Dr. Jiraporn Inthasan) (2022), STUDYING EFFICIENCY OF NUTRI TABBLE MIX AND NUTRI MIX SPARK ON CHLOROPHYLL CONTENT AND MUNG BEAN GROWTH. Faculty Agricultural and Plant Production Maejo University.
(Assistant Prof.Dr. Jiraporn Inthasan) (2022), STUDYING EFFICIENCY OF NUTRI TABBLE MIX AND NUTRI MIX SPARK ON CHLOROPHYLL CONTENT AND MUNG BEAN GROWTH. Faculty Agricultural and Plant Production Maejo University.
(Assistant Prof.Dr. Jiraporn Inthasan) (2022), STUDYING EFFICIENCY OF NUTRI TABBLE MIX AND NUTRI MIX SPARK ON CHLOROPHYLL CONTENT AND MUNG BEAN GROWTH. Faculty Agricultural and Plant Production Maejo University.

สรุปผลการทดลอง Results

  • การฉีดพ่น Nurtri Mix Spark ที่ความเข้มข้น 0.05% ช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิต 29.6% เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ฉีดพ่น (Control group) 
  • การฉีดพ่น Nurtri Mix Spark  ที่ความเข้มข้น 0.05% ช่วยเพิ่มปริมาณคลอโรฟิลล์ 6% เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ฉีดพ่น (Control group) 
  • การฉีดพ่น Nurtri Mix Spark ที่ความเข้มข้น 0.05% ช่วยเพิ่มปริมาณโปรตีนในเมล็ดถั่ว 19.5% เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ฉีดพ่น (Control group)